Het Huishoudelijk Reglement geldt als aanvulling op de statuten van de Big Blue Recreatieve Ruitersport vereniging hierna te noemen BBRR

1. Doel

De BBRR heeft tot doel het leren paardrijden in groepsverband en het organiseren van buitenactiviteiten.

Zie statuten, Doel, artikel 3

2. Leden

Iedereen kan lid worden van de BBRR door het betalen van een jaarcontributie. Als lid kan men meedoen met de evenementen die door de vereniging georganiseerd worden.

3. Contributie

Binnen 2 maanden van het nieuwe kalenderjaar moet men zijn/haar jaarlidmaatschap voor de BBRR betaald hebben. Degenen die lid worden na 1 juli van het jaar betalen de helft van het jaarlidmaatschap.

4. Evenementen

Een evenement is een activiteit die onder auspiciën van de BBRR wordt georganiseerd en is pas een evenement als er voldoende deelnemers zijn.

Deelname aan een evenement

Geschiedt door opgave van deelname en/of aanbetaling van een vast bedrag of de helft van het evenementbedrag. Leden kunnen introducés aanmelden voor deelname aan een evenement.

Rijervaring

Bij deelname aan lessen en ritten moet men over de rij-ervaring beschikken zoals gevraagd door de betreffende manege. Leden en introducés moeten bereid zijn hun rij-ervaring te tonen aan het bestuur.

Betalingen

Leden die zich opgeven voor een evenement dienen het (restant) bedrag één (1) week voor deelname te voldoen bij de penningmeester. Na ontvangst van dit bedrag is deelname definitief (deelnemers op een reservelijst uitgezonderd)

Het afzeggen door leden van een activiteit hoeft geen restitutie tot gevolg te hebben.

Annuleren / restitutie

Restitutie wordt alleen gedaan met in acht neming van vermindering door de BBRR gemaakte kosten c.q. verplichtingen.

5. Opzegging

Opzeggen van het jaarlidmaatschap van de BBRR dient schriftelijk gedaan te worden voor 30 november van het lopende kalenderjaar.

6. Wangedrag

Bij wangedrag kan het Bestuur overgaan tot een tijdelijke/definitieve schorsing van het lidmaatschap.

Bij een schorsing zal een commissie van 3 “wijze mannen/vrouwen” worden aangewezen ter beoordeling. Deze uitslag is bindend. De commissieleden worden gekozen tijdens de jaarvergadering en kunnen jaarlijks herkozen worden.

7. Rijkleding en cap

Een cap is verplicht. Rijkleding tijdens de lessen is vrij. Rijbroek, -laarzen worden aanbevolen. Een zweep is vrij. Sporen mogen alleen gedragen worden in overleg met de instructeur.

Aanbevolen rijkleding bij bepaalde officiële gebeurtenissen zoals dressuurwedstrijden, toets of ‘vossenjacht’:

 • zwarte/witte rijbroek en -laarzen
 • zwart ruiterjasje
 • witte blouse / overhemd of T-shirt, eventueel voorzien van plastron
 • witte rijhandschoenen en cap.

8. Het bestuur

Zie Statuten, Artikel 6 t/m 9

Het Bestuur bestaat uit minimaal een voorzitter en penningmeester en maximaal uit 5 leden. (zie lid 11):

Voorzitter                  algehele leiding
Penningmeester       financiële leiding
Secretaris                 correspondentie, ledenbestand
Algemene bestuursleden (max. 2)  

 

Het Bestuur wordt tijdens een, ieder jaar te houden, Algemene Leden Vergadering gekozen voor een periode van 2 jaar.

Zie Statuten, Artikel 9 t/m 11

Het Bestuur kan niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door een lid van de BBRR aan derden, of aan andere leden van de BBRR.

9. Ontbinden

Indien het doel van de BBRR niet of niet meer voldoende zal kunnen worden verwezenlijkt zal via een (extra) Algemene Leden Vergadering beslist kunnen worden tot ontbinding van de BBRR.

Zie Statuten, Artikel 14

10. Kascommissie

Dit zijn twee/drie leden welke gekozen worden tijdens een Algemene Leden Vergadering. Zij moeten op de volgende Algemene Leden Vergadering de financiële gegevens van de vereniging gecontroleerd en goed bevonden hebben (het schriftelijk verlenen van décharge aan de Penningmeester). Deze commissie wordt telkens voor 1 jaar gekozen en de leden mogen niet meer dan twee jaar achtereen lid van deze commissie zijn.

De kascommissie moet minimaal 1 keer per jaar bijeen komen om de financiële opgaven over het afgelopen kalenderjaar te kunnen controleren.

Zie Statuten, Artikel 12

11. Algemene Commissie

Het  Bestuur  wordt  ondersteund  in zijn werkzaamheden door aantal commissies:

 • Evenementen commissie
  • Stelt, samen met het Bestuur, de activiteiten kalender samen.
  • Bespreekt de activiteiten bij de maneges.
  • Houdt, samen met de penningmeester, de inschrijvingen en betalingen van de leden voor de activiteiten bij.
  • Stuurt de uitnodigingsbrief naar de leden voor elke activiteit.
 • Redactie Stalpraet
  • Verzorgt het uitgeven van het verenigingsblad de Stalpraet.
  • Zorgt ervoor dat het blad minimaal drie keer per jaar uitkomt.

Het Bestuur benoemt de Evenementen Commissie en de Stalpraet Redactie. Het Bestuur houdt de algehele verantwoordelijkheid over uitvoering van de aan de commissies toegewezen taken. Het Bestuur kan te allen tijde besluiten één of meerdere taken zelf uit te voeren.

12. Overlegstructuren

Zie Statuten, Artikel 11 ten aanzien van de Algemene Ledenvergadering.

Het Bestuur dient regelmatig (minimaal 2 x per jaar) een vergadering te  beleggen met één tot alle leden van de Algemene Commissie.

13. Wijzigingen

Wijzigingen op het Huishoudelijk Reglement moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Ledenvergadering.

Zie Statuten, Artikel 13